Algemene Voorwaarden

Definities

In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

  1. “Content”: alle inhoud die via een Uitgave wordt gepubliceerd, waaronder tekst, foto’s, video’s en computerprogrammatuur, ongeacht of deze van redactionele of commerciële aard is;
  2. “Gebruik”: het gebruik van een Uitgave in de ruimste zin van het woord, waaronder het bekijken, het downloaden en het uploaden van Content;
  3. “Gebruiker”: iedereen die op welke wijze dan ook Gebruik maakt van een Uitgave;
  4. “Uitgave”: elke door Bewaarwijzer.nl gepubliceerde digitale uitgave, zoals (mobiele) websites en (mobiele) applicaties, inclusief de daarop gepubliceerde Content.

Toepasselijkheid en reikwijdte

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk Gebruik van een Uitgave. Door het Gebruik van een Uitgave verklaar je kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de onderhavige gebruiksvoorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

Bewaarwijzer.nl behoudt zich de auteursrechten ten aanzien van de Uitgaven uitdrukkelijk voor. Het is, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van Bewaarwijzer.nl, dan ook niet toegestaan (delen van) de Uitgaven op enigerlei wijze te verveelvoudigen en/of openbaar te maken. Bewaarwijzer.nl bepaalt van geval tot geval of deze toestemming wordt verleend en zo ja, onder welke voorwaarden.

Onverminderd het voorgaande is het zonder voorafgaande toestemming van Bewaarwijzer.nl toegestaan om naar een Uitgave te linken en/of Content te embedden. Het framen van een Uitgave is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Het is niet toegestaan om de beveiliging van een Uitgave of onderdelen daarvan te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken of anderszins te beïnvloeden of het Gebruik daarvan door derden te (trachten te) belemmeren of te beperken.

Disclaimer

Bewaarwijzer.nl geeft geen garanties ten aanzien van de volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid van de Uitgaven. Beweringen en meningen, geuit in de Content en mededelingen (waaronder advertenties) in de Uitgaven zijn die van de betreffende auteur(s), adverteerder(s) en/of andere Gebruiker(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Bewaarwijzer.nl.

Bewaarwijzer.nl is niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) uitgaven van derden waarnaar, bijvoorbeeld via een link, op in de Uitgaven wordt verwezen.

Bewaarwijzer.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het Gebruik van de Uitgaven dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid een Uitgave te Gebruiken, door welke oorzaak dan ook.

Notice-and-takedown procedure

Bewaarwijzer.nl controleert via de Uitgaven gepubliceerde Content niet per definitie automatisch. Als je van mening bent dat in een Uitgave gepubliceerde Content onmiskenbaar onrechtmatig of strafbaar is, kun je dat melden via info@bewaarwijzer.nl. Vermeld daarbij duidelijk de volgende informatie:

  • je naam, e-mailadres en telefoonnummer;
  • om welke Content het gaat, inclusief de exacte URL van de pagina waarop de betreffende Content gepubliceerd is;
  • de reden dat deze Content verwijderd zou moeten worden, jouw relatie tot deze Content (voor zover van toepassing);
  • of sprake is van een spoedeisend belang;
  • overige relevante informatie.

Aan deze procedure kunnen geen rechten worden ontleend. Bewaarwijzer.nl zal naar aanleiding van een melding naar eigen inzicht bepalen of de betreffende Content al dan niet wordt verwijderd, of andere maatregelen worden genomen.

Aansprakelijkheid

In geval van Gebruik van een Uitgave in strijd met het bepaalde in deze Gebruiksvoorwaarden ben je jegens Bewaarwijzer.nl aansprakelijk voor alle door Bewaarwijzer.nl als gevolg daarvan geleden schade, inclusief de kosten van opsporing, onderzoek en juridische bijstand. Je vrijwaart Bewaarwijzer.nl voor aanspraken van derden ter zake.

Daarnaast is Bewaarwijzer.nl gerechtigd om Gebruikers die handelen met het in deze Gebruiksvoorwaarden bepaalde, de toegang tot de Uitgaven te ontzeggen, bijvoorbeeld door het blokkeren van een IP adres.

Wijzigingen

Bewaarwijzer.nl behoudt zich het recht voor de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden treden in werking op het moment van publicatie daarvan.

Rechtskeuze

Op deze Gebruiksvoorwaarden en eventueel daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.